Privaatsuspoliitika

Hoset EST OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Hoset EST OÜ Registrikood: 16667580 (kaubamärgi nimi: Hoset Eesti ) on pühendunud oma klientide privaatsuse kaitsmisele. Me austame Teie usaldust.

Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Hoset EST OÜ .

Aadress: Nõmme tee 47, Tabasalu alevik, 76901 Harku vald, Harju maakond

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes registreerib Hoset EST OÜ vahendatavate teenuste tarbijaks või ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Töötleme Hoset EST OÜ klientide isikuandmeid.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt andmetöötlejale jagab.

2.3. Isikuandmeid kasutame suhtlemisel, klienditeenindusel ja teenuste osutamisel, samuti volitatud turunduse ja sihipärase turunduse jaoks.

2.4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.5. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.6. Meie põhimõte on, et isikuandmeid ei avaldata väljaspool organisatsiooni asuvale osapoolele. Andmeid võib vajaduse korral avaldada ainult Hoset EST OÜ andmetöötluslepingu alusel volitatud andmetöötlejatega.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.2.3. e-posti aadress.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja teenuse osutamisega seotud kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on alaealine.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine (tooted, teenused)
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 7 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, pangateenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed näiteks volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile, Smart ID-le, pankadele, Maksuametile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

3.8. Kogume ja töötleme ainult vajalikke andmeid ning kustutame aegunud andmed esimesel võimalusel.

4. Küpsised kodulehel

4.1. Hoset EST OÜ veebisait võib muu hulgas kasutada küpsiseid, mobiilseadmete identifikaatoreid ja veebimajakaid, ilma et see kahjustaks privaatsust. Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid kasutatakse andmete kogumiseks selle kohta, kuidas ja millal teenuseid kasutatakse: milliselt veebisaidilt on kasutaja teenusesse sisenenud, milliseid veebisaite kasutaja on sirvinud, millist sisu kasutaja on näinud ja klõpsanud ning millisel kasutaja ekraanil eraldusvõime, milline seadme versioon on.

4.2. Küpsiseid saab kasutada toodete ja teenuste täiustamiseks ning kasutajale huvipakkuva sisu kuvamiseks. Kõige olulisem aspekt on tagada teenuste ohutus. Meie teenused kasutavad kõige rohkem küpsiseid, veebimajakaid, kohalikke andmete salvestamise tehnikaid, mobiilseadmete identifikaatoreid ja serverilogisid.

Üksikut kasutajat ei saa tuvastada ainult küpsistega ja teenus ei leia selliseid asju nagu kasutaja nimi või e-posti aadress, välja arvatud juhul, kui kasutaja on need andnud. Kui kasutaja on sisse loginud digitaalsesse teenusesse, näiteks oma rakendusse, saame ühendada andmed, mida oleme kasutaja kohta täheldanud andmetega, mille kasutaja on ise esitanud ja mis neid identifitseerib.

5. Privaatsus veebisaidil

5.1. Enne meie veebisaidi kasutamist soovitame tutvuda teenuste kasutustingimustega. Veebisaidi sisu, nagu tekst, graafika, nimed, pildid, graafikud, joonised, logod, ikoonid, helisalvestised ja tarkvara, kuulub Hoset EST OÜ -le. Kõik õigused sellele materjalile on reserveeritud. Materjali kopeerimine, edastamine, muutmine, salvestamine, avaldamine ja levitamine on keelatud ilma Hoset EST OÜ kirjaliku loata. Veebisaidi vaatamine arvutis või sarnases seadmes ja väljatrükkide isiklikuks kasutamiseks on lubatud. Avalikus suhtluses avalikuks mõeldud dokumentide kasutamine on lubatud, kuid alati tuleb mainida teabe allikat.

5.2. Kodulehel avaldatud materjali ei saa pidada Hoset EST OÜ õiguslikult siduvaks pakkumiseks või kohustuseks. Hoset EST OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi materjalis ja veebisaidi kasutustingimustes, juurdepääsule sellele või muudele saidi funktsioonidele ega garanteeri, et veebisaidile pääsete juurde ilma vigade ja katkestusteta.

5.3. Hoset EST OÜ ei vastuta otseste ega kaudsete kulude või kahjude eest, mis on tingitud veebisaidi kasutamisest või kasutamise katkestamisest või selle sisulisest materjalist. Lisaks ei vastuta Hoset EST OÜ infosüsteemi või telekommunikatsiooni katkestuste ega vigade ega pahatahtliku tarkvara põhjustatud kahjude ega kahjustuste eest.

5.4. Hoset EST OÜ ei vastuta kolmanda osapoole veebisaidi ega materjali eest, millele Hoset EST OÜ veebisaidil on link või viide.

6. Andmesubjekti õigused

6.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

6.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

6.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

6.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

6.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Hoset EST OÜ isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku poole aadressil info@hoset.ee

6.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

7. Lõppsätted

7.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

7.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://Hoset.ee/ kaudu.

Ehitajate meeskond
Meil on ka ehitajate meeskond, kes aitab Teie maja ehitada
Teenused
Siseviimistlus
  • Plaatimistööd
  • Värvi-ja kipsitööd
  • Üldehitustööd
  • Fassaaditööd
  • Katusekatte paigaldus
  • Treppide paigaldus
  • Käsipuude paigaldus
  • Telliste ja plokkide paigaldus
  • Köögimööbli paigaldus
  • Pinglagede paigaldus
Miks valida HOSET?
Klientide ideoloogia juhib meie tegevust alati tõeliselt esimesena. Kuulame klienti ja tegutseme vastavalt.
Madalad hinnad
Pakume nii tarbijatele kui ka professionaalidele erakordset võimalust osta kvaliteetseid tooteid ja teenuseid otse maaletoojalt ilma vahendajateta.
Näituseruum toodetele
Soovime teid aidata otsuste tegemisel, kui vajate oma valikute kinnitust, tuues meie kvaliteetsest valikust valitud tükid füüsiliselt teile vaatamiseks.
Suur valik
Meie 3D-visualiseerimisteenus aitab juba planeerimisfaasis visualiseerida oma projekti lõpptulemust ning hõlbustab materjalide ja lahenduste valimist enne lõplike otsuste tegemist.
Professionaalsed töötajad
Meie abivalmis ja professionaalne personal on valmis teid teenindama +372 5783590 info@hoset.ee
Kõik ühes kohas
Sise- ja välislahendused igat tüüpi ehitus- ja renoveerimisprojektidele vaevata ühest kanalist. Kogu pakett ühe lepinguga või individuaalse materjali tarnimisega vastavalt teie vajadustele.